i GROW – Καινοτόμος Web-GIS εφαρμογή στην γεωργία

0

Του Ιωάννη Καλτσή, MSc Γεωπόνου
Διεύθυνση Σχεδιασμού Ποιότητας, Εταιρεία PROTYPON ndash ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ amp ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, email kaltsis@protyponeu
nbsp

Η web-GIS εφαρμογή με την ονομασία i-grow είναι μια καινοτόμος εφαρμογή, η οποία συνδυάζει ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση των καλλιεργητικών εισροών σε πραγματικό χρόνο, με την χρήση ασύρματης επίγειας και δορυφορικής τεχνολογίας Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω διαδικτύου, ενώ έχει σχεδιασθεί και mobile εφαρμογή για κινητά smartphones i-phone και android

Η εφαρμογή είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 2 και GLOBALGAP, καταργώντας την χρήση έντυπου υλικού, ενώ συγχρόνως η χρήση της GIS τεχνολογίας προσφέρει άμεση οπτική διασύνδεση της γεωγραφικής πληροφορίας με τις καλλιεργητικές εισροές Επιπλέον, το i-grow αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τις πιστοποιημένες ομάδες παραγωγών, διότι προσφέρει άμεση δυνατότητα επεξεργασίας όλων των καταγεγραμμένων πληροφοριών με την παράλληλη παραγωγή χρήσιμων καλλιεργητικών αναφορών reports ανά παραγωγό, αγροτεμάχιο και ομάδα παραγωγών
Το i-grow μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από έναν φορέα πχ Ένωση Παραγωγών, μεταποιητική επιχείρηση, ο οποίος παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλούς παραγωγούς, είτε από ένα μεμονωμένο παραγωγό, ο οποίος επιθυμεί να εγγραφεί και να επωφεληθεί από την οργανωμένη τήρηση των δεδομένων που τον αφορούν σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και από όλες τις άλλες πρόσθετες δυνατότητες της εφαρμογής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Βασική φιλοσοφία του i-grow είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων, που συνδυάζουν χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στους τομείς ασύρματης επίγειας και δορυφορικής τεχνολογίας, καθώς και εξειδικευμένου λογισμικού Το i-grow συμβάλλει καθοριστικά στη γρήγορη αποτύπωση και καταγραφή όλων των διαδικασιών και πληροφορίας που σχετίζονται με την πιστοποίηση των προϊόντων και ταυτόχρονα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες και υπηρεσίες στους παραγωγούς, γεωπόνους, στις Ομάδες Παραγωγών και γενικά σε όλους όσοι εμπλέκονται με το Σύστημα Πιστοποίησης
Αναλυτικά, η διαδικτυακή εφαρμογή του λογισμικού δίνει την δυνατότητα στην Ομάδα Παραγωγών, στον παραγωγό, τον επιβλέποντα γεωπόνο και κατά συνέπεια στην επιχείρηση, μιας πλήρους ηλεκτρονικής καταγραφής όλων των εισροών και των ενεργειών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2, που θα λαμβάνουν χώρα σε κάθε εγγεγραμμένο αγροτεμάχιο, παρέχοντας παράλληλα την δυνατότητα επεξεργασίας όλων των στοιχείων για την συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς τις χρησιμοποιούμενες καλλιεργητικές πρακτικές
Το σύστημα παρέχει και επιπλέον GIS δυνατότητες όπως η εύρεση στοιχείων σε ψηφιακό χάρτη των αγροτεμαχίων των παραγωγών, μεγέθυνση ndash σμίκρυνση, μέτρηση αποστάσεων, παρουσίαση στοιχείων που σχετίζονται με κάθε αγροτεμάχιο, καθώς και ένα ευέλικτο σύστημα παραγωγής και εκτύπωσης αναφορών
Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο marketing και προώθησης, δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης απομακρυσμένων χρηστών παραδείγματος χάριν πελατών επιχείρησης στο εξωτερικό σε έναν κεντρικό server διαχείρισης πληροφοριών, με ελεγχόμενη βέβαια πρόσβαση
Μερικές από τις δυνατότητες του λογισμικού επιτρέπουν τις ακόλουθες λειτουργίες aνα εγγεγραμμένο αγροτεμάχιο και παραγωγό
 Πλήρης καταγραφή προφίλ και υφιστάμενης κατάστασης παραγωγού αγροτεμάχια, καλλιέργειες, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, προηγούμενες πιστοποιήσεις, εσωτερικές επιθεωρήσεις κά
 Πλήρης καταγραφή κατεργασιών εδάφους και καλλιεργητικών φροντίδων είδος εργασίας, μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν κά που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε αγροτεμάχιο
 Καταγραφή λίπανσης τύπος λιπάσματος, ποσότητα, τρόπος εφαρμογής κά για κάθε αγροτεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου του αυτόματου υπολογισμού μονάδων αζώτου, φωσφόρου, καλίου που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι την δεδομένη χρονική στιγμή σε κάθε αγροτεμάχιο
 Καταγραφή ψεκασμών δραστική ουσία, αιτία εφαρμογής, PHI, δόση κά
 Καταγραφή συγκομιδής επιτρεπόμενη ημερομηνία συγκομιδής, ημερομηνία συγκομιδής, ποσότητα κά
 Καταγραφή συγκομιζόμενης ποσότητας και ποιότητας προϊόντος
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα on-line ενημέρωσης των χρηστών από βάσεις δεδομένων, ώστε να δίνονται πληροφορίες για εγκεκριμένα σκευάσματα καλλιέργειας, γεωργικές προειδοποιήσεις, κατάλογο σκευασμάτων λίπανσης κοκ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Η εφαρμογή i-grow υποστηρίζει ένα σύνολο χρήσιμων συγκεντρωτικών αναφορών, οι οποίες είναι εκτυπώσιμες και μετατρέπονται σε αρχεία μορφής word, excel, pdf κά Με την επιλογή αυτή, παρουσιάζεται στο χειριστή μια λίστα από αναφορές που μπορεί να παράγει και πεδία που καθορίζουν τις παραμέτρους κάθε είδους αναφοράς
Οι συγκεντρωτικές αναφορές περιλαμβάνουν τα παρακάτω επίπεδα
bull Ανά αγροτεμάχιο
bull Ανά παραγωγό
bull Ανά ομάδα παραγωγών
bull Ανά οριζόμενο χρονικό διάστημα
Μερικές ενδεικτικές αναφορές reports που υποστηρίζει το i-grow είναι οι εξής
bull Παρουσίαση Ενεργών Παραγωγών Συστήματος
bull Παρουσίαση Αγροτεμαχίων Ενεργών Παραγωγών
bull Λιπάνσεις Αγροτεμαχίου με συγκεντρωτικές μονάδες αζώτου, φωσφόρου, καλίου
bull Συνολικά Στοιχεία Λιπάνσεων
bull Τύπος Λίπανσης
bull Ψεκασμοί ανά είδος σκευάσματος, δραστικής ουσίας και συνολικής ποσότητας
bull Αποδόσεις αγροτεμαχίων και χρόνοι συγκομιδής
bull Παρουσίαση αγροτεμαχίων με τις μέγιστες αποδόσεις
bull Ποιοτικά χαρακτηριστικά συγκομιζόμενων προϊόντων ανά αγροτεμάχιο και παραγωγό
bull Ημερομηνίες εσωτερικών επιθεωρήσεων και χρόνοι πιστοποίησης

Το i-grow αναπτύχθηκε από τις εταιρείες ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ και PROTYPON και εφαρμόζεται ήδη στην ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 5ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα laquoΚαινοτόμες εφαρμογές επικοινωνίας και πληροφορικής στον αγροτικό τομέα και στο περιβάλλονraquo, το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μεταξύ 8 και 11 Σεπτεμβρίου 2011 στην Σκιάθο από την Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Γεωργία ΕΠΕΓΕ και προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο σε πανεπιστημιακούς όσο και σε ιδιωτικούς φορείς